Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

ارزیابی و ممیزی پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشبمی شیراز واقع در استان فارس توسط همکاران ما در کمیته ارزیابی ، ممیزی و بررسی شد .
نتایج ممیزی و ارزیابی همراه فرم های خود اظهاری به کمیته داوران ارائه شده و در جلسات کمیته داوران تحلیل و امتیاز داده خواهد شد .
ارزیابی این شرکت بر عهده حامد لطف پور بود .

به بالا