Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

دکتر روهام قلیچی 

دکتری بازاریابی 
 بنیانگذار، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه دانش بنیان کاشف
مدیر مرکز توانمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور شرکتها و موسسات دانش

به بالا