Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

ممیزی نفت پارس

شرکت نفت پارس واقع در استان البرز توسط همکاران ما در کمیته ارزیابی ، ممیزی و بررسی شد .
نتایج ممیزی و ارزیابی همراه فرم های خود اظهاری به کمیته داوران ارائه شده و در جلسات کمیته داوران تحلیل و امتیاز داده خواهد شد .
ارزیابی این شرکت بر عهده خانم احمدی فرد بود .

به بالا