Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

فرایند خود اظهاری آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ، تایماز سید مصطفائی ، دبیرکل جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری از آغاز فرایند خود اظهاری توسط شرکت های حاضر در رویداد چهارم خبر داد .
تایماز سید مصطفائی اشاره نمود ؛ فرایند خود اظهاری شرکت هایی که در رویداد چهارم ثبت نام نموده اند بر اساس استانداردهای بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکتی و با توجه به بومی سازی الگوها شروع گردید .
ایشان ادامه داد ؛ چارچوب و فرم های خوداظهاری توسط دبیرخانه دائمی رویداد به شرکت‌ها ارسال گردیده است و شرکت ها می بایست در زمان مقرر نسبت به تکمیل فرم ها و الحاق اسناد مثبته اقدام نمایند . بدیهی است طبق روند ثبت نام شرکت های جدید ، فرم ها و پیوست های مربوطه به ایشان ارائه خواهد شد .
در کنار این مهم ، مشاوره و راهنمایی های لازم برای نحوه تکمیل خوداظهاری توسط کارشناسان دبیرخانه دائمی ارائه میشود .
دبیر کل جایزه افزود ؛ پس از وصول فرم های مقتضی ، ممیزی بنگاه توسط ارزیاب ها کلید خواهد خورد و نتایج آنها در کمیته داوران بررسی خواهد شد .

به بالا