Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

ارزیابی شرکت گاز استان اصفهان

ارزیابی شرکت گاز استان اصفهان ، با حضور مدیر عامل آقای مهندس عسگری در کل پروسه ارزیابی توسط همکارمان خانم احمدی فرد انجام شد

به بالا