حامیان معنوی

سازمان ملی بهره وری ایران
حامیان

سازمان ملی بهره وری ایران

تاريخچه تشكيل سازمان ملي بهره‌وري ايران

در سال ۱۳۴۴خورشيدي مقارن با ۱۹۶۵ ميلادي، ايران با وجود نداشتن تشكيلات بهره‌وري، به عضويت سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي تمديد عضويت ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي را مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين وقت، مسؤليت دبيرخانه‌اي آن را به عهده گرفت تا تشكيلات بهره‌وري به طور مستقل در سال ۱۳۷۱ راه اندازي شود.

بدين ترتيب در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت «دونا سنگ» وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۲، نام شركت مذكور به شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» تغيير يافت و مواردي از اساس‌نامه آن نيز اصلاح شد تا متولي بهره‌وري كشور باشد. اين شركت تا ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۷ به فعاليت خود ادامه داد.

سپس بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور، شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» با توجه به جايگاه فرابخشي آن به شركت «سازمان ملي بهره‌وري ايران» تغيير نام داد و از اين وزارتخانه منفك و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ملحق شد.

در سال ۱۳۷۸ با ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مالكيت شركت « سازمان ملي بهره‌وري ايران» به اين سازمان انتقال يافت و در سال ۱۳۸۴ شركت مذكور منحل و سپس در سال ۱۳۸۵ «مركز ملي بهره‌وري ايران» ايجاد شد.

پس از آن در سال ۱۳۹۰ بر‌اساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان موسسه دولتي وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با استفاده از امكانات موجود ايجاد شد. آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۹ در تاريخ ۱/۸/۱۳۹۰ به تصويب هيات وزيران رسيد و در ۱۲ دي ماه همان سال،‌ از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد و اين سازمان تا تاريخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ به عنوان زير مجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به كار خود ادامه داد. پس از احيا و تجديد ساختار دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال ۱۳۹۳، «سازمان ملي بهره‌وري ايران» به عنوان يكي از سازمان‌ هاي تابعه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به فعاليت خود ادامه مي داد تا تاريخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ كه با تصويب نامه شوراي عالي اداري (با توجه به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور) به عنوان سازمان وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور به فعاليت خود ادامه مي دهد.

هم‌چنين سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)در ايران فعاليت مي‌كند، سازمان بهره‌وري آسيايي، يك سازمان منطقه‌اي بين دولتي و غيرانتفاعي است كه هدف اساسي آن، سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي در منطقه آسيا و اقيانوسيه از طريق ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات عمومي و محيط زيست و تلاش در جهت افزايش آگاهي نسبت به بهره‌وري است كه در حال حاضر ۱۹ عضو دارد.

logo.png

Search