تاریخ برگزاری جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی ایران

تاریخ برگزاری جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی ایران 23 دی ماه 1398

محل برگزاری : مجموعه فرهنگی تلاش

logo.png

Search