ارکان اصلی جایزه مسئویت اجتماعی توسعه پایدار بگاههای اقتصادی

ارکان سازمانی جایزه

ارکان اصلی جایزه مسئولیت اجتماعی ایران
مهندس محمد اسلامی
مهندس محمد اسلامیرییس شورای سیاست گذاری ( وزیر راه و شهرسازی)
فاطمه دانشور
فاطمه دانشور( رئیس جایزه)
دکتر سعید معید فر
دکتر سعید معید فر ( رئیس کمیته داوران)
تایماز سید مصطفایی
تایماز سید مصطفاییدبیر جایزهinfo@hamagroup.ir
logo.png

Search