شرایط شرکت کنندگان

شرایط شرکت کنندگان

1-بخش اصلی جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی کشور

2-کمپین های مسئولیت اجتماعی شرکتی

شرایط شرکت کنندگان:

  • پروژه /طرح/ کمپین ارائه شده می بایستی مربوط به سال اخیر ( فروردین 1396 الی فروردین 1397 ) باشد.
  • پروژه و یا کمپین های حمایت گری اجتماعی با هدف بهبود:

 خدمات اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه، بهبود کیفیت زندگی کاری، بهبود پایداری فرآیندهای کاری، ارتقاء کارکنان، کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه ای، مشارکت با زنجیره تامین، بهبود روابط یک گروه اجتماعی، بهبود روابط بین الملل و ....

3-نمایشگاه جانبی روز جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

-نمایش فیلم، طرح یا پروژه اجرا شده در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه.

-نمایش فیلم، انیمیشن در زمینه ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی.

-پروژه یا طرح اجرایی روز نمایشگاه جهت ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی.

logo.png

Search