اخبار و رویداد های جایزه مسئولیت اجتماعی

فرایند خوداظهاری آغاز شد

به گزارش روابط عمومی،دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار از آغاز فرایند خود اظهاری اقدام های مسئولیت اجتماعی شرکتها طبق استاندارد توسط بنگاه های حاضر در جایزه خبر داد.

تایماز سید مصطفایی،دبیر جایزه افزود؛ جدول زمانبندی و فرم های خود اظهاری در اختیار شرکتها قرار گرفته است و شرکتها می بایست طبق جدول مذکور نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.
فرایند ممیزی و داوری گزارش های وصول شده نیز در ادامه این فرایند با تشکیل کمیته داوران آغاز خواهد شد.
سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی دی ماه امسال بر گزار خواهد شد.

logo.png

Search